BHP w pracy


Bezpieczeństwo i higiena pracy to szereg przepisów, zasad, procedur, które zostały powołane w celu stworzenia optymalnych z punktu widzenia bezpieczeństwa warunków pracy.
W każdym zakładzie są różne stanowiska pracy, a praca na nich niesie za sobą zróżnicowane ryzyko wystąpienia czynników, które mogą wywołać chorobę albo nawet spowodować śmierć pracownika.
Aby zabezpieczyć pracowników przez tym ryzykiem, zadaniem pracodawcy jest informowanie pracowników o wszelkich zagrożeniach, które mogą powstać w zakładzie. Dlatego każdy nowy pracownik, zanim rozpocznie pracę, musi przejść wstępne szkolenie BHP. Szkolenie jest prowadzone w formie instruktażu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobiegania pożarom, udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo przeprowadza się instruktaż na stanowisku pracy.
Aby rozszerzyć i utrwalić wiedzę nabytą podczas szkolenia wstępnego, przed upływem 12 miesięcy pracodawca ma obowiązek zorganizować szkolenie okresowe.
Szkolenia okresowe BHP mają szeroki zakres programowy. Na zakończenie szkolenia uczestnicy zdają egzamin i otrzymują świadectwa ukończenia szkolenia.
Szkolenie okresowe powtarza się co kilka lat, aby uzupełnić i odświeżyć wiedzę pracowników.
Koszty szkolenia bhp zawsze pokrywa pracodawca.

Szukasz dodatkowych informacji o bezpieczeństwie i zastosowaniu kurtyn? Sprawdź szczegóły